lover i NBFK 2018

Lover gjeldene i 2018 for Norsk Bichon Frisé Klubb

NBFK stiftet 29. desember 2007.  Vedtatt av årsmøte den 29. desember 2007, med senere endringer, senest av 25. april 2012.  Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den 2.  mars 2015.

 

Kap 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde

 

Klubbens navn er Norsk Bichon Frisè Klubb, og forkortes til NBFK. Klubben er selvstendig

 

rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub

 

(NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, med mindre

 

særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre. Klubben plikter også å vedta lover som pålegger

 

sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

 

Klubben omfatter rasen Bichon Frisè.

 

Klubben har verneting i Oslo.

 

 

§1-2 Formål

 

Norsk Bichon Frisè Klubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt

 

å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase. Norsk

 

Bichon Frisè Klubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl

 

av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet.

 

 

§1-3 Definisjoner

 

Klubbens organer:

 

Årsmøtet

 

Ekstraordinært årsmøte

 

Styret

 

Valgkomite

 

 

Kap 2 Medlemskap og krav til dette

§2-1 Medlemskap

 

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken.

 

Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke

 

avslag til NKKs Appellutvalg.

 

 

§2-2 Medlemskontingent

 

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av

 

NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.

 

Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.

 

 

§2-3 Medlemsplikter

 

Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Bichon Frisè Klubb og Norsk Kennel Klubs virksomhet

 

samt å følge Norsk Bichon Frisè Klubbs og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser.

 

Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter

 

seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt

 

regelverk.

 

 

§2-4 Opphør av medlemskap

 

 

Medlemskap i klubben opphører ved:

 

• Utmeldelse

 

• Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller

 

annen uregulert gjeld til klubben

 

• Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK

 

• Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

 

 

§2-5 Disiplinær reaksjoner

 

Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

 

 

Kap 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet

 

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 15. mars.

 

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak

 

(som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever 3⁄4 flertall).

 

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

 

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

 

Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

 

 

§3-2 Møte og stemmerett

 

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og

 

stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

 

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

 

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, og ved forhåndsstemme.

 

Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på saker da dette vil medføre at et fremmet forslag

 

må stemmes over kun slik det er fremsatt og ikke slik det kan justeres gjennom en debatt eller

 

koordinering med andre innspill/forslag

 

Slike forhåndsstemmer skal ligge i en egen konvolutt uten påskrift. Denne legges i en konvolutt

 

merket med ”forhåndsstemme” og medlemmets navn og adresse og sendes klubbens adresse.

 

Konvolutter med forhåndsstemmer skal være poststemplet senest 1 uke før årsmøte og åpnes av

 

generalforsamlingens valgte tellekorps.

 

På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke

 

stemmerett.

 

 

§3-3 Innkalling

 

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

 

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes

 

medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.

 

Med innkallelsen skal følge:

 

• Dagsorden

 

• Årsberetning

 

• Regnskap med revisors beretning

 

• Budsjett for neste år

 

• Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i

 

hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

 

• Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene

 

må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

 

 

 

§3-4 Årsmøtets oppgaver.

 

Årsmøtets oppgaver er å:

 

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, innkallingen og dagsorden,

 

samt å gi observatører rett til å være til stede.

 

b) Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra

 

møtet.

 

c) Behandle årsberetning

 

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning

 

e)Godkjenne budsjett for neste år

 

f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden

 

skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er

 

ikke tillatt.

 

g)Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.

 

Velge:

 

• Leder for 2 år

 

• Nestleder for 2 år

 

• 3 styremedlemmer for 2 år

 

• 2 varamedlemmer for 1 år

 

• Revisor med vararevisor for 2 år

 

• Valgkomite med leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år

 

• 1 vararepresentanter for 1 år

 

 

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

 

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller

 

oppnevnes til tillitsverv i klubben.

 

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.

 

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

 

 

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

 

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger

 

det.

 

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som

 

skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på

 

dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

 

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

 

 

Kap 4 Styret m.v.

§4-1 Styret

 

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

 

§4-2 Vedtak og representasjon

 

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede.

 

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal

 

føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

 

 

§4-3 Styrets oppgaver er å

 

• lede klubben mellom årsmøtene

 

• avholde årsmøte

 

• drive klubben i samsvar med klubbens formål

 

• gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet

 

• oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for

 

 

særkomiteer, avlsråd, eventuelt redaktør

 

• søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen

 

• velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret

 

• oppnevne representant til NKK-regionen

 

 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite

 

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem.

 

Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på

 

kandidater til alle de verv som skal besettes.

 

 

§5-2 Revisor

 

Årsmøtet velger revisor og vararevisor.

 

Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

 

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

 

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer

 

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og

 

endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt

 

som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

 

 

§6-2 Tolking av lovene

 

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge

 

av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.

 

 

§6-3 Oppløsning

 

For å oppløse klubben kreves det minst 3⁄4 flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes

 

på ekstraordinært årsmøte med minst 3⁄4 flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om

 

oppløsning i kraft.

 

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte

noe spesielt tilfaller midlene NKK.

Instagram

Ønsker du å dele bildene dine bruk emneknaggen #norskbichonfriseklubb

Norskbichonfriseklubb på Instagram

77489

Klippeliste

Trenger du hjelp med klipp og stell, følg linken til klippelistenNORSK BICHON FRISÉ KLUBB

  • Jorid Vea Isdahl
  • Kvalvikveien 28
  • NO-5515 Haugesund

 

47/  916 12 512 - 452 68 779